Poznaj historię Ordo Iuris

2017
2017

Rozpoczęcie akcji “Chrońmy Dzieci!”

To była nasza pierwsza akcja, w której na tak szeroką skalę podjęliśmy walkę z ideologiczną indoktrynacją dzieci w szkołach.  W odpowiedzi na liczne zgłoszenia rodziców, zaniepokojonych wdrażaniem do szkół genderowych szkoleń antydyskryminacyjnych i wulgarnej edukacji seksualnej, przeprowadziliśmy masową kontrolę legalności działań organizacji, prowadzących zajęcia dodatkowe w polskich szkołach. Przygotowaliśmy także poradnik dla rodziców, dotyczący tego jak chronić swoje dzieci oraz rodzicielskie oświadczenie wychowawcze, które rodzice mogli składać w szkołach.

2017
2017

Zatrzymaliśmy ideologiczną indoktrynację dzieci w ramach “tęczowych piątków”

Zareagowaliśmy na propagandową akcję „tęczowy piątek”, w ramach której aktywiści LGBT podjęli  zmasowany szturm na polskie szkoły. Przygotowaliśmy rodzicielskie oświadczenia wychowawcze i specjalny poradnik dotyczący „tęczowego piątku” oraz nagłośniliśmy sprawę w mediach. Po latach „Gazeta Wyborcza” pisała wprost, że to między innymi działania Ordo Iuris doprowadziły do tego, że aktywiści LGBT zrezygnowali z organizowania „tęczowych piątków”.

2018
2018

Po wniosku Ordo Iuris, KRRiT interweniuje w sprawie homopropagandy w bajkach

Na wniosek Instytutu Ordo Iuris, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła postępowanie wyjaśniające dotyczące promowania homoseksualizmu w animowanym serialu „Harmidom”. Powołując się na art. 18 Konstytucji RP oraz art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji, KRRiT wystąpiła do nadawcy programu o przestrzeganie polskiego prawa w swojej działalności programowej.

2018
2018

Raport: Dzieciństwo wolne od pornografii

Statystyki pokazują, że ponad połowa dzieci w Polsce ma kontakt z pornografią przed ukończeniem 12. roku życia. Podstawowym źródłem dostępu do niej jest internet. W odpowiedzi na ten problem przygotowaliśmy raport dotyczący zjawiska pornografii wśród nieletnich, w którym przeanalizowaliśmy obecny stan prawny w Polsce i wybranych państwach europejskich oraz zaproponowaliśmy rekomendacje zmian prawnych, które pozwoliłyby wzmocnić ochronę dzieci przed nieograniczonym dostępem do treści pornograficznych w sieci.

2019
2019

Instytut Ordo Iuris przeciwko warszawskiej „Deklaracji LGBT+”

Nasi prawnicy nieustannie mierzą się z próbą narzucenia przez samorządy radykalnych postulatów lobby LGBT, których prekursorsorem był warszawski ratusz, w którym powstała deklaracja „Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+”. Uchwała zakładała między innymi wprowadzenie do warszawskich szkół wulgarnej edukacji seksualnej, zgodnej z niesławnymi standardami WHO. Uczestniczyliśmy w szerokiej, rodzicielskiej koalicji sprzeciwu wobec genderowej uchwały i poddaliśmy ją drobiazgowej analizie, wskazując na liczne naruszenia prawa.

2019
2019

Blokada postulatów wulgarnej edukacji seksualnej na szczycie w Nairobi

W 2019 r. wzięliśmy udział w szczycie w Nairobi, w trakcie którego próbowano bezprawnie uznać aborcję za prawo człowieka, a także wprowadzić na całym świecie wulgarny model edukacji seksualnej. Chociaż organizatorzy robili wszystko, by nie dopuścić obrońców życia i rodziny do uczestnictwa szczycie, nasz głos wybrzmiał tam w pełni. Dzięki naszemu zaangażowaniu, udało się stworzyć koalicję sprzeciwiającą się ideologicznym postanowieniom konferencji, która zablokowała wpisanie radykalnych postulatów do postanowień końcowych szczytu.

2019
2019

Przewodnik „Prawo nauczycieli do postępowania w zgodzie z własnym sumieniem”

Do akceptacji radykalnych postulatów ideologii gender i ideologicznej indoktrynacji dzieci w szkołach zmuszani są też często polscy nauczyciele, poddawani presji, aby porzucić własne przekonania i działać niezgodnie z nauką i własnym sumieniem. Nauczycielom, którzy nie godzą się na postulaty środowisk LGBT coraz częściej grozi się zwolnieniem z pracy. Dlatego Instytut Ordo Iuris przygotował przewodnik, który stanowi dla nauczycieli merytoryczną podstawę do walki o swoje prawa.

2019
2019

Konferencja: Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka

Konwencja Praw Dziecka to jedno z największych osiągnięć Polski na forum ONZ. Niemal cały świat przyjął zaproponowane przez Polskę rozwiązania w kwestii ochrony praw dziecka. Z okazji 30-lecia przyjęcia Konwencji, Instytut Ordo Iuris wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizowały międzynarodową konferencję naukową poświęconą ochronie instytucji rodziny oraz praw dziecka.

2020
2020

Ordo Iuris przeciwko wulgarnej edukacji seksualnej w Słupsku

Zainterweniowaliśmy w sprawie projektu „Młodzieżowi Edukatorzy Seksualni”, w ramach którego w Słupsku przeszkolono 16 seksedukatorów oraz 257 uczniów i – bez wiedzy i zgody rodziców – zainstalowano uczniom na smartfonach aplikację mobilną „Twój podręczny edukator seksualny”, w której znalazła się między innymi promocja masturbacji, transseksualizmu i założeń ideologii gender. Projekt był finansowany z budżetu miasta.

2020
2020

Uruchomienie Zespołu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

W debacie publicznej dochodzi często do instrumentalnego wykorzystywania przestępstw seksualnych wobec nieletnich – dla partykularnych interesów politycznych. Media nagłaśniają konkretne przypadki pedofilii tylko po to, by uderzyć w daną grupę społeczną, której przedstawicielem był przestępca. Dlatego w 2020 roku uruchomiliśmy Zespół do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży, w ramach którego po bezpłatne i kompleksowe wsparcie prawne mogą zgłosić się wszystkie ofiary przestępstw na tle seksualnym – bez względu na to kim był sprawa.

2020
2020

Publikacja pakietu materiałów dla rodziców

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, opublikowaliśmy pakiet materiałów dla rodziców, zawierający przewodnik „Prawa rodziców w szkole”, informator „Jak powstrzymać wulgarną edukację seksualną w szkole” oraz wzór „Rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego”, dzięki któremu rodzic może poinformować szkołę, że uczestnictwo jego dziecka we wszelkich zajęciach dodatkowych wymaga uzyskania każdorazowej, odrębnej zgody rodzica, wyrażonej po zapoznaniu się z programem i treścią zajęć.

2020
2020

Memorandum dla kuratorów oświaty ws. wulgarnej edukacji seksualnej

Wobec powtarzających się prób wchodzenia do polskich szkół wulgarnych edukatorów seksualnych i aktywistów ruchu LGBT, przygotowaliśmy memorandum dla kuratorów oświaty, w którym przeanalizowaliśmy uprawnienia kuratorów wobec bezprawnych często działań samorządowców, wprowadzających wulgarną edukację seksualną do szkół. Opisaliśmy w nim prawidłowy model działania nadzoru kuratorskiego nad szkołami, wyjaśniając, jak kuratoria oświaty mogą skutecznie powstrzymać wprowadzaną do szkół z naruszeniem prawa wulgarną edukację seksualną i inne kontrowersyjne programy.

2021
2021

Zatrzymanie wulgarnej edukacji seksualnej w Gdańsku

We współpracy ze Stowarzyszeniem Odpowiedzialny Gdańsk doprowadziliśmy do zakończenia w 2021 roku programu wulgarnej edukacji seksualnej „Zdrovve love”, który – jak przyznawali gdańscy radni – zakończył się porażką ze względu na działania Ordo Iuris. To efekt kilku lat pracy analitycznej naszych prawników oraz kampanii informacyjnej na temat zagrożeń płynących z obecności wulgarnych seksedukatorów w szkołach.

2021
2021

Interwencja Ordo Iuris w sprawie promocji pornografii w warszawskiej szkole

Gdy jedno z warszawskich liceów zdecydowało o tym, że elementem rekrutacji będzie lektura książek zawierających treści o charakterze pornograficznym, złożyliśmy do wojewody mazowieckiego wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym dla Nauczycieli, dzięki czemu placówka usunęła wulgarne treści z procedury rekrutacyjnej.

2021
2021

Ideologiczne zajęcia dla dzieci wstrzymane po naszej interwencji

Statystyki pokazują, że ponad połowa dzieci w Polsce ma kontakt z pornografią przed ukończeniem 12. roku życia. Podstawowym źródłem dostępu do niej jest internet. W odpowiedzi na ten problem przygotowaliśmy raport dotyczący zjawiska pornografii wśród nieletnich, w którym przeanalizowaliśmy obecny stan prawny w Polsce i wybranych państwach europejskich oraz zaproponowaliśmy rekomendacje zmian prawnych, które pozwoliłyby wzmocnić ochronę dzieci przed nieograniczonym dostępem do treści pornograficznych w sieci.

2021
2021

Dzięki staraniom Instytutu podniesiono subwencję oświatową na edukację domową

Wywalczyliśmy podwyższenie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki subwencji oświatowej na rzecz dzieci korzystających z edukacji domowej z 60 do 80 proc. Ograniczyliśmy w ten sposób podstawową przeszkodę w korzystaniu z tej formy edukacji i poszerzyliśmy ochronę konstytucyjnych praw rodziców.

2021
2021

Dyrektor łódzkiego liceum wrócił do pracy po politycznym zawieszeniu

Dzięki naszemu wsparciu Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi Dariusz Jakóbek wrócił do pracy po tym, jak został zawieszony tylko za to, że zabronił w szkole agitacji politycznej. Reprezentujemy Dyrektora w postępowaniu karnym dotyczącym przekroczenia kompetencji przez wiceprezydent Łodzi i bezpodstawnego zawieszenia Dyrektora oraz w postępowaniach cywilnym w obronie dóbr osobistych, które naruszali kłamiący na jego temat lewicowi politycy.

2022
2022

Dołączyliśmy do Ruchu Ochrony Szkoły

Dołączyliśmy do nowopowstającego „Ruchu Ochrony Szkoły”, skupiającego szereg organizacji rodzicielskich i prorodzinnych. Dzięki wspólnemu frontowi organizacji pozarządowych możemy skuteczniej oddziaływać na rzeczywistość w polskich szkołach, zabezpieczając je przed ideologicznymi zagrożeniami płynącymi z zewnątrz.

2022
2022

Po interwencji Ordo Iuris próba wdrożenia wulgarnej edukacji seksualnej w Krakowie zablokowana

Nasza interwencja przyczyniła się do unieważnienia podjętej przez Radę Miasta Krakowa uchwały, która miała wprowadzić finansowanie publiczne dla wdrożenia wulgarnej edukacji seksualnej do krakowskich szkół. Stanowisko Ordo Iuris trafiło do wojewody małopolskiego, który po naszej interwencji unieważnił uchwałę krakowskich radnych. Ostatecznie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który również otrzymał opinię Ordo Iuris. Sędziowie NSA uwzględnili skargę kasacyjną wojewody, przychylając się do argumentacji prawników Ordo Iuris.

2022
2022

Duży krok w kierunku ograniczenia dostępu do pornografii dla dzieci i młodzieży

Instytutu Ordo Iuris od lat zwraca uwagę na szkodliwy wpływ pornografii na rozwój dzieci i młodzieży. Dzięki wytrwałej pracy naszych ekspertów oraz poszerzającej się grupy organizacji społecznych świadomych problemu, pod koniec 2022 roku rząd opublikował pierwszy projekt ustawy przewidującej mechanizmy ograniczenia dostępności pornografii w internecie. Pod koniec roku opublikowaliśmy raport, w którym pokazaliśmy najlepsze metody walki z nieograniczonym dostępem do pornografii w sieci, prezentując działania podejmowane w tym zakresie przez Amerykanów, Brytyjczyków, Francuzów czy Niemców.

2023
2023

Skuteczna interwencja w sprawie ideologicznych treści na portalu „telefonu zaufania”

W reakcji na zgłoszenia rodziców, podjęliśmy interwencję w sprawie ideologicznych treści na stronie prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę telefonu zaufania, na której znalazły się odnośniki do stron organizacji, promujących wulgarną seksedukację i radykalne postulaty subkultury LGBT oraz ideologii gender. Media informowały, że to między innymi pod wpływem interwencji Ordo Iuris, Ministerstwo Edukacji i Nauki usunęło ze swoich stron odnośniki do strony internetowej „telefonu zaufania”.

2023
2023

Stop okaleczaniu dzieci. Projekt ustawy o zakazie tranzycji nieletnich

Wobec narastającej w zawrotnym tempie „epidemii transgenderyzmu”, opublikowaliśmy projekt ustawy zakazującej tranzycyjnego okaleczania nieletnich, który odbił się szerokim echem w polskim mediach. Wraz z projektem ustawy przedstawiliśmy szczegółowe uzasadnienie, w którym rzetelnie odkłamaliśmy fałszywą narracją trans-aktywistów, którzy przekonują, że okaleczanie nieletnich w imię genderowej ideologii ma swoje podstawy w badaniach naukowych.