Poznaj historię Ordo Iuris

2016
2016

Otwarcie biura Ordo Iuris w Brukseli

Aby wzmocnić głos obrońców życia, rodziny i wolności na forum unijnym, otworzyliśmy biuro Ordo Iuris w Brukseli. Do dziś możemy dzięki temu szczegółowo monitorować prace wszystkich instytucji decyzyjnych Unii Europejskiej.

2016
2016

Raport: Democracy, Human Rights and the Rule of Law in Poland

Zapoczątkowana w 2016 r. reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości doprowadziła do rozpowszechnienia wielu krzywdzących opinii na temat Polski. Europejskie media i politycy mówili o zagrożeniu dla polskiej demokracji i rządów prawa, a debata publiczna była zdominowana przez emocjonalny i uproszczony przekaz.  Dlatego Instytut przygotował pierwszy, anglojęzyczny raport, zawierający rzetelną analizę wprowadzanych rozwiązań.

2017
2017

Ordo Iuris obnaża źródła finansowania lewicowej agendy w Polsce

Gdy przez Polskę przetoczyły się proaborcyjne demonstracje zwane „czarnymi protestami”, media przekonywały, że to oddolny i spontaniczny protest polskich kobiet. Prawnicy Ordo Iuris przeprowadzili kompleksową analizę, która pokazała, że w rzeczywistości cały ruch były finansowany przez potężne środki z zagranicy – głównie przez organizację związane z Georgem  Sorosem.

2017
2017

Uzyskanie przez Ordo Iuris statusu konsultacyjnego przy ONZ

Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ przyznała Ordo Iuris specjalny status konsultacyjny, dzięki któremu możemy do dziś skutecznie włączać się w prace jednego z sześciu głównych organów ONZ i brać udział w implementacji planów, programów i deklaracji przyjmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

2018
2018

Skuteczna obrona polskich patriotów

Stanęliśmy w obronie trójki młodych patriotów, którym postawiono zarzut „znieważenia” skandalicznego pomnika gloryfikującego radzieckich najeźdźców. Po naszej interwencji sąd umorzył postępowanie ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu. Kilka tygodniu później pomnik został zdemontowany na mocy ustawy dekomunizacyjnej.

2018
2018

Raport o wdrażaniu przez Polskę zaleceń Rady Europy Komitetu Ministrów ws. dyskryminacji aktywistów LGBT

Gdy Rada Europy przeprowadziła międzynarodowy monitoring wdrażania rekomendacji zawartych w zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy w zakresie środków zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową, przygotowaliśmy stanowisko Instytutu, w którym przedstawiliśmy rzeczywisty stan wdrażania zaleceń w Polsce. Zdementowaliśmy w nimi mity na temat rzekomej dyskryminacji środowisk LGBT w naszym kraju.

2019
2019

Blokada postulatów aborcyjnych na szczycie w Nairobi

W 2019 r. wzięliśmy udział w szczycie w Nairobi, w trakcie którego próbowano bezprawnie uznać aborcję za prawo człowieka. Chociaż organizatorzy robili wszystko, by nie dopuścić obrońców życia i rodziny do uczestnictwa w szczycie, nasz głos wybrzmiał tam w pełni. Dzięki naszemu zaangażowaniu, udało się stworzyć koalicję sprzeciwiającą się ideologicznym postanowieniom konferencji, która zablokowała wpisanie radykalnych postulatów do postanowień końcowych szczytu.

2020
2020

Deklaracja Konsensusu Genewskiego

Gdy polski Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność aborcji eugenicznej z Konstytucją RP, w Waszyngtonie miało miejsce podpisanie Deklaracji Konsensusu Genewskiego. Byliśmy jedyną organizacją pozarządową z Europy zaproszoną przez amerykański rząd do udziału w podpisaniu Deklaracji, w ramach której ponad 30 państw z całego świata stanęło między innymi w obronie życia i prawdziwych praw kobiet, sprzeciwiając się narzucaniu przez organizacje międzynarodowe ideologii gender i aborcji.

2020
2020

Genderowa rezolucja ONZ zablokowana po interwencji Ordo Iuris

Dzięki naszej szybkiej reakcji w sprawie planów uchwalenia rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ dotyczącej równości genderowej w sporcie, Polska zablokowała unijny konsensus w tej sprawie. W rezultacie projekt tego kontrowersyjnego dokumentu, który postulował, by mężczyźni czujący się kobietami mogli niemal bez ograniczeń uczestniczyć w sportowych zawodach kobiecych, został zdjęty  z agendy obrad ONZ i nie był nawet debatowany.

2020
2020

Tak dla rodziny, nie dla gender

Ratyfikacja przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej była poważnym ciosem w instytucję rodziny. Konwencja jest też pierwszym dokumentem wiążącego Polskę prawa międzynarodowego, w którym pojawiło się słowo „gender”, negujące biologiczny podział płci na męską i żeńską. Dlatego razem z szeroką koalicją organizacji pozarządowych powołaliśmy obywatelską inicjatywę ustawodawczą „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Wspólnie zebraliśmy ponad 150 tys. podpisów pod postulatem wypowiedzenia genderowej Konwencji stambulskiej i zastąpienia jej przygotowaną przez prawników Ordo Iuris Konwencją o Prawach Rodziny.

2021
2021

Raport: Pomiędzy Europą narodów a superpaństwem

W ostatnich latach mamy do czynienia ze stopniowym poszerzaniem kompetencji organów Unii Europejskiej, kosztem rządów krajowych. W efekcie, Unia Europejska jest już w coraz mniejszym stopniu wspólnotą suwerennych państw narodowych i w niepokojący sposób przybliża się do przeobrażenia w scentralizowane, europejskie superpaństwo. Eksperci Instytutu Ordo Iuris oraz uczelni Collegium Intermarium przygotowali obszerny, kompleksowy raport na temat federalizacji Unii Europejskiej, w którym pokazaliśmy obszary, w których organy unijne uzurpują sobie nieprzyznane jej kompetencje, ingerując w sfery polityki, zarezerwowane jedynie dla rządów państw członkowskich.

2021
2021

Program ochrony dobrego imienia Polski i Polaków

W 2021 roku uruchomiliśmy tez „Program ochrony dobrego imienia Polski i Polaków”, wszczynając precedensowe postępowania przeciwko osobom i podmiotom rozpowszechniającym oszczerstwa wobec polskiego Państwa i Narodu. W ramach programu złożyliśmy pozew przeciwko wydawcy brytyjskiego dziennika „Daily Mail”, francuskiego portalu „France Culture”, i duńskiego dziennika „Berlingske” oraz polskim politykom, powtarzającym kłamstwa na temat rzekomego dyskryminowania osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce.

2021
2021

Utworzenie Sojuszu dla Wspólnego dobra

Aby wzmocnić skuteczność naszych międzynarodowych kampanii społecznych, sformalizowaliśmy relacje z naszymi partnerami z całej Europy. W październiku 2021 roku, wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Węgier, Czech, Słowacji i Włoch, podpisaliśmy w Budapeszcie statut Sojuszu dla Wspólnego Dobra. Zadeklarowaliśmy w nim wspólne promowanie życia, rodziny i szacunku dla tożsamości i suwerenności państw narodowych.

2022
2022

Ordo Iuris przeciwko poszerzaniu kompetencji WHO

Gdy Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała roboczy projekt traktatu pandemicznego Instytut Ordo Iuris od razu zainteresował się tym ważkim tematem. Próba przejęcia przez WHO poważnej części suwerenności państw członkowskich, co jeszcze niedawno określano mianem „teorii spiskowej”, została tym samym udokumentowana. Eksperci Ordo Iuris nie tylko ujawniają działania międzynarodowych urzędników WHO, ale także aktywnie zabierają głos na forum Światowej Organizacji Zdrowia i organizują sprzeciw wobec zamachu na suwerenność.

2022
2022

Przegląd: Do czego zobowiązała się Polska w ramach KPO?

W Polsce wciąż toczy się dyskusja na temat polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Instytut Ordo Iuris dokonał przeglądu tematycznego zobowiązań jakie poczyniła Polska, by otrzymać wspólnotowe wparcie. Obszary, które zostaną poddane reformom to przede wszystkich gospodarka, środowisko, cyfryzacja, edukacja czy zdrowie. Zmiany będą dotyczyły też sądownictwa czy legislacji.

2022
2022

Ordo Iuris przeciwko „radykalnej przebudowie Unii Europejskiej”

Zareagowaliśmy na postulaty końcowe „Konferencji o Przyszłości Europy”, w ramach której „zatwierdzono radykalną przebudowę Unii Europejskiej”. Zapowiedziano między innymi „koniec jednomyślności, zniesienie prawa veta, unijną armię, ponadnarodowe listy wyborcze i wiele więcej”. Zorganizowaliśmy w Brukseli międzynarodową debatę na temat rekomendacji Konferencji, w trakcie której zaprezentowaliśmy nasz raport stanowiący komentarz do poszczególnych zaleceń oraz międzynarodową konferencję poświęconą zagadnieniu praworządności, które jest dziś przez eurokratów wykorzystywane do narzucania państwom członkowskim ideologicznej agendy. Podczas konferencji zaprezentowaliśmy anglojęzyczny raport na temat praworządności, w którym zebraliśmy nasze wieloletnie ekspertyzy na ten temat.

2022
2022

Zwycięstwo przed NSA w sprawie transparentności wydatkowania Funduszy EOG

Instytut Ordo Iuris przez pięć lat walczył przed polskimi sądami o zwiększenie jawności w zakresie przyznawania tzw. Funduszy norweskich przez założoną przez Georgea Sorosa Fundację Batorego. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że udział Fundacji w rozdysponowaniu grantów norweskich stanowi realizację zadania publicznego i podlega przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej. Fundacja Batorego musi podać m.in. zasady na jakich przyznaje fundusze oraz nazwiska  i szczegóły współpracy z osobami, które za to odpowiadają.

2023
2023

Kolegium Suwerenności

Stanęliśmy w obronie polskiej suwerenności w obliczu bezprecedensowego projektu zmian unijnych traktatów, którego przyjęcie będzie oznaczało stworzenie scentralizowanego państwa europejskiego, w którym władze krajowe zostaną pozbawione wszelkich kluczowych dla niepodległości państwa kompetencji. Powołaliśmy do życia projekt Kolegium Suwerenności, w ramach którego podejmujemy współpracę z ekspertami, których wiedza jest niezbędna do budowy skutecznego oporu przeciw tej groźnej inicjatywie.

2023
2023

Ordo Iuris International w Nowym Jorku

Aby wzmocnić naszą aktywność na arenie międzynarodowej, sformalizowaliśmy powstanie Ordo Iuris International w Nowym Jorku, dzięki czemu będziemy pierwszą konserwatywną organizacją pozarządową w Europie, której przedstawiciel będzie na stałe uczestniczył w kluczowych pracach ONZ. Podczas szeregu spotkań z amerykańskimi partnerami nawiązaliśmy współpracę z kluczowymi amerykańskimi think-tankami i organizacjami społecznymi oraz ideowymi mediami.